Publicaties

Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg

Juli 2020

Hoe en wat kan de raad van toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen. Deze vraag staat centraal in deze publicatie. De gids biedt raden van toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie.

Interview NVTZ

Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg

Juni 2019

Karin Runia aan het woord over haar toezichtfuncties, hoe zij aankijkt tegen de praktijk van toezichthouden en wat zij binnen toezichthouden als belangrijkste uitdagingen voor de toekomst ziet.

Iemand zien zitten

GEVANGENENZORG NEDERLAND

februari 2016

Samen met vrijwilligers, gevangenen, hun familieleden en medewerkers van Gevangenenzorg Nederland deden we onderzoek naar de waarde van het vrijwilligersbezoek. Resultaat: het bezoekwerk geeft gevangenen moed, bevestigt hun menselijke waardigheid en fungeert als een routeplanner voor een nieuwe levensweg. Met illustraties door gedetineerden en vrijwilligers en werkmateriaal.

SCHOOLLEIDERSREGISTER PO

1 augustus 2014

Deze studie gaat in op de leefwereld van schoolleiders. We hebben geluisterd naar verhalen over hun praktijk en gekeken naar de betekenis daarvan voor de uitoefening van hun vak. Het resultaat: werkzame inzichten voor schoolleiders, bestuurders, opleiders en andere direct betrokkenen.

Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden
JOURNAL OF SOCIAL INTERVENTION: THEORY AND PRACTICE

december 2013

Professionals zijn terughoudend met het inzetten van vrijwilligers bij de hulpverlening aan zeer kwetsbare burgers. Dit artikel biedt inzicht in de belemmeringen die beroepskrachten hierbij
ervaren en in de voorwaarden waaronder ze vrijwilligers bij deze doelgroep willen inzetten.Het artikel is gebaseerd op een onderzoek onder professionals van 16 organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Artikel Maatwerk: betrokken professionals, betrokken vrijwilligers
NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKERS

1 december 2012

Goed aansluiten is vakwerk. Het versterken van mantelzorgondersteuning in Leidsche Rijn

LESI, UTRECHT

29 juni 2012

Mantelzorgers zijn goud waard en verdienen ondersteuning bij hun zorgtaken! Toch is het niet eenvoudig om hen de goede ondersteuning te geven. Er is een professioneel hulpaanbod bij (dreigende) overbelasting; maar wat is eigenlijk belastend voor mantelzorgers? In dit onderzoek geven mantelzorgers en professionals in de wijk Leidsche Rijn antwoord op de vraag wat een passend ondersteuningsaanbod is voor mantelzorgers en hoe de ondersteuning geboden moet worden.

Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij sociaal isolement

LESI, UTRECHT

25 juni 2012

De hulpverlening aan sociaal geïsoleerden is vaak intensief en tijdrovend omdat een groot deel van hen structurele ondersteuning nodig heeft. Om deze reden hebben welzijnsorganisaties behoefte aan geschikte vrijwilligers die bepaalde taken van beroepskrachten kunnen overnemen of aanvullende hulp kunnen bieden. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de inzet van een vrijwilliger bij structureel sociaal isolement alleen succesvol kan zijn, als de betrokken professional in staat is zowel een band op te bouwen met de sociaal geïsoleerde persoon zelf, als met de betrokken vrijwilliger.

Buiten gebaande paden. De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren

KWINTES, ZEIST

maart 2011

Een boek over het project voor de opvang van zwerfjongeren in Almere. Met foto’s, verhalen en interviews.

ISBN 978-94-90841-04-1

LESI, UTRECHT

juni 2010

Naast de basale normen die gelden voor de verpleging en verzorging van dementerende ouderen, hanteren ouderenzorginstellingen eigen indicatoren voor het bepalen van de kwaliteit van de zorg. In dit interne kwaliteitssysteem draait het nadrukkelijk om de behoefte en beleving van clienten en hun familie. Professionals leren er te reflecteren op hun handelen. Is het mogelijk om de ‘vloeiende indicatoren’ in te zetten in het vigerende kwaliteitsysteem? Over het benutten van de verschillende invalshoeken in de zorg.

ISBN: 978-90-817156-2-1.

Zwerfwerken
LESI, UTRECHT

juni 2010

Evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren.

ISBN 978-90-817156-1-4