Kwaliteitsbeleid

Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs veranderen snel. Nu de transities in het sociale domein langzamerhand hun beslag krijgen ontstaat een hernieuwde focus op samenwerkingsvormen in de lokale omgeving. Nieuwe netwerken vragen om een flexibel opererende organisatie waarin kennis en expertise op maat worden ingezet.

Kenmerken daarvan zijn:

  • Aanbod wordt arrangement
  • Functie wordt kennisbron
  • Teamgericht wordt gebiedsgericht
  • Hiërarchisch wordt zelfsturend
  • Output wordt outcome

Maar onveranderd is de maatschappelijke opdracht om kwetsbaren, kinderen en hulpzoekenden bij te staan. Op zo’n manier dat zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening is en blijft een relationele zaak.

Mijn uitgangspunten

  • Mensen vormen en hervormen met elkaar de organisatie
  • Kwaliteitsbewustzijn in de organisatie is de kern. Niet eenmalig maar doorlopend. Want cliënten veranderen, omstandigheden veranderen, medewerkers veranderen.
  • Cliënten ervaren aan den lijve wat goed is (en wat niet). Dit vraagt om opmerkzaamheid en een reflectieve houding. Met aandacht voor meetbare en merkbare zorg.
  • Goed kwaliteitsbeleid ondersteunt het primaire proces
  • Communicatie is het beste toetsmiddel.

Laatst uitgevoerde opdrachten

(2017) Herschrijven BOPZ nota. Niet alleen IGZ-proof, maar ook visie-proof

(2017) Een heldere folder voor cliënten en verwanten, geënt op de waarden van de organisatie.

(2016) Analyse van de kwaliteit van zorg op locaties (locatiefoto’s) n.a.v. IGZ rapport: wat is op orde/opgelost? Wat is kwetsbaar? Wat is het leervermogen?

(2016) Waarderende verkenningen met bestuur, leidinggevenden en professionals. Wat is betekenisvol en levensvatbaar in onze organisatie?

(2015 en 2016) Ontwikkelen van materiaal op maat dat medewerkers aanzet om te reflecteren op hun inzet (o.a. gesprekskaarten, een zelfanalysemodel)

(2015) Een verbetertraject Kwaliteit en Veiligheid vanuit meerdere perspectieven (cliënt, professional, organisatie) en in samenhang

(2015) Een handboek voor kwaliteit dat tevens inspireert en toetst: wat werkt hiervan bij ons wel/niet? Wat gaan we ontwikkelen en waarmee gaan we stoppen?

Tekstuele adviezen